United States Visa Applications

Ang Electronic System for Travel Authorization, na kilala rin bilang "ESTA", ay isang sistema ng aplikasyong binuo ng gobyerno ng USA upang paunang salain ang mga bumibiyahe bago sila pahintulutang bumiyahe tungo sa Estados Unidos sa pamamagitan ng himpapawid o dagat. Maaaring gamitin para sa parehong mga pagbisita at pagdaan sa Estados Unidos ang aprubadong ESTA Travel Authorization.

Pakikumpleto ang form upang mag-aplay para sa ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Makakatanggap ka ng kumpirmasyong email mula sa amin sa loob ng 24 na oras, kasama ang iyong ESTA Confirmation Number, na karaniwang balido sa loob ng 2 taon (maliban kung mag-expire ang iyong pasaporte nang mas maaga).

Ang mga mayroong pasaporte mula sa mga sumusunod na bansa ay kwalipikadong mag-aplay: Andorra, Australia, Austria, Belgium, Brunei, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Republic of Malta, Monaco, the Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, San Marino, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan and the United Kingdom.

Kung WALA kang pasaporte mula sa isa sa mga bansang nakalista sa itaas: Kailangan mong mag-aplay para sa regular na USA Tourist Visa.

Mga katotohanan tungkol sa Programang Waiver ng Visa:

 • Kailangang mayroon kang balidong pasaporte na ibinigay ng bansang sakop ng Programang Waiver ng Visa
 • Ang pasaporte mismo ay dapat maging machine-readable o ituring bilang elektronikong pasaporte
 • Ang ESTA ay isang iniuutos na pangangailangan para makapasok sa US sa pamamagitan ng himpapawid o dagat sa ilalim ng Programang Waiver ng Visa
 • Balido ang isang travel authorization sa loob ng 2 taon maliban kung mag-expire nang mas maaga ang pasaporte
 • Maaari mong gamitin ang parehong travel authorization para sa maramihang pagpasok o pagdaan sa US
 • Ang isang aprubadong ESTA ay iniuutos para sa lahat ng Bumibiyahe gamit ang Waiver ng Visa na papasok sa bansa sa pamamagitan ng himpapawid o dagat

PROSESO NG APLIKASYON PARA SA ESTA USA

Hakbang 1 at 2

I-click ang Mag-aplay para sa ESTA Ngayon upang maakses ang form ng aplikasyon para sa ESTA, at punuin ang lahat ng hinihinging impormasyon nang tama at kumpleto. Kabilang sa hinihinging impormasyon ang:

 • Iyong buong pangalan at petsa ng kapanganakan;
 • Numero, bansang nagbigay, at petsa ng pag-expire ng iyong pasaporte;
 • Address kung saan ka mamamalagi sa Estados Unidos sa panahon ng iyong aplikasyon;
 • Iyong kasaysayan ng nakakahawang sakit, kung mayroon;
 • Iyong kasaysayan ng pagkakaaresto o pagkakahatol para sa ilang tukoy na mga krimen, kung mayroon;
 • Iyong kasaysayan ng deportasyon o pagbawi ng visa, kung mayroon.

Hakbang 3

Ilagay ang iyong mga detalye sa pagbabayad at impormasyon ng credit card upang ligtas na isumite ang iyong pagbabayad para sa aplikasyon para sa ESTA.

Hakbang 4

Kapag naisumite na ang iyong pagbabayad, matagumpay mo nang nakumpleto ang iyong aplikasyon at matatanggap mo ang iyong pagkakaapruba sa ESTA sa ibinigay na e-mail address.

NAIS MO BANG MAGKWALIPIKA NA BUMIYAHE TUNGO SA ESTADOS UNIDOS NANG WALANG VISA?

Ang mga mamamayan ng 39 Bansang sakop ng Waiver ng Visa ay maaaring bumiyahe tungo sa Estados Unidos nang walang visa. Mayroong ilang tukoy na restriksyon saProgramang Waiver ng Visa, ngunit ang pangunahing bentahe ay hindi na kakailanganin ng visa upang bumiyahe tungo sa Estados Unidos. Kung ikaw ay mamamayan ng isang Bansang sakop ng Waiver ng Visa, maaaring mag-aplay ka lang para sa isang "Travel Authorization " sa pamamagitan ng Electronic System for Travel Authorization, na karaniwang kilala bilang "ESTA". Ang programang ito ay nagpapahintulot sa mga pagbisita sa Estados Unidos nang hanggang 90 araw para sa Turismo, negosyo, o mga dahilang medikal nang hindi kinakailangang mag-aplay para sa USA visa.

Ang mga sumusunod na bansa ay sakop ng Programang Waiver ng Visa: Andorra, Australia, Austria, Belgium, Brunei, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Republic of Malta, Monaco, the Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, San Marino, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan at ang United Kingdom.


SIMULAN ANG IYONG APLIKASYON PARA SA ESTA NGAYON!

Paalala: Kung ikaw ay hindi mamamayan ng isa sa mga bansang nakalista sa itaas, kailangan mong mag-aplay para sa regular na USA Visa. Upang mag-aplay para sa USA Visa, kailangan mong i-download ang gabay sa aplikasyon sa pahinang ito.