United States Visa Applications
Nag-aalok kami ng libreng pagtatasa para sa VISA upang tulungan ang mga bumibiyahe patungong USA na pumili kung karapat-dapat silang pumasok sa USA sa ilalim ng Programang Waiver ng VISA o kung kailangan nilang mag-aplay para magkaroon ng VISA.Ang website ay pinatatakbo ng isang pribadong kompanyang hindi kaanib ng gobyerno ng Estados Unidos. Hindi kami nagbibigay ng mga ESTA visa o VISA.

KONTAKIN KAMI

Sinisikap naming magbigay ng 100% Kasiyahan ng Kostumer. Kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa pagbili ng Gabay sa Aplikasyon para sa USA Visa, billing o pangkalahatang katanungan tungkol sa pagkuha ng United States Visa, pakikontak kami anumang oras. Nagtatrabaho kami nang 7 araw sa isang linggo at karaniwang sumasagot sa loob ng 24 na oras. Mangyaring huwag mag-atubiling sulatan kami sa inyong katutubong wika dahil mayroong magagamit na mga opsyon sa wika, gayunman mas pinipili namin ang Ingles.

Maaari mo kaming kontakin sa isa sa mga sumusunod na paraan:

  • Email:info@usavisa.com
  • Telepono: +1 469.324.4873

Pakidagdag ang info@USAvisa.com sa iyong address book o white list ng email upang matiyak na matatanggap mo ang aming sagot sa iyong inbox. Kung wala ka pang natatanggap na sagot sa loob ng 24 na oras, pakitsek ang folder ng iyong junk mail.
Если вы не получили от нас ответ в течение 24 часов, проверьте вашу папку спама.


Kung kumokontak ka sa amin tungkol sa isang kahilingan sa pagbabalik ng pera, pakisama ang sumusunod na impormasyon kapag kinokontak kami:

  • Ang iyong buong pangalan
  • Ang email address na ginamit sa pagbili
  • Petsa ng pagbili
  • Ang iyong mga tanong o komento

Mga Katanungang Madalas Itanong tungkol sa Mga USA Visa:

Tanong: Hindi ko mabuksan ang Gabay sa Aplikasyon. Ano ang dapat kong gawin?
Sagot: Dapat buksan ang Gabay sa Aplikasyon para sa USA Visa gamit ang Adobe Reader, isang libreng programa na maaari mong i-download dito. Kung magkakaroon ka pa ng ibang problema sa pagbubukas ng Gabay sa Aplikasyon, pakikontak kami para tulungan ka.

Tanong: Hindi ako nasiyahan sa Gabay sa Aplikasyon para sa USA Visa. Paano ako hihiling ng pagsasauli ng pera?
Sagot: Nag-aalok kami ng 30-araw na garantiya sa pagbabalik ng pera. Pakikontak kami at pakisama ang sumusunod na impormasyon: buong pangalan, email address, huling apat na numero ng ginamit na credit card, at ang dahilan ng paghiling ng pagsasauli ng pera.

Tanong: Nag-iisyu ba ng mga USA visa ang website niyo?
Sagot: Hindi. Hindi kami nag-iisyu ng anumang visa. Ang mga visa ng Estados Unidos ay maaari lamang iisyu ng isang Embahada o Konsulado ng U.S. Ang USAvisa.com ay isang pribadong website na hindi kaanib ng alinmang Embahada o Konsulado ng U.S.

Tanong: Paano ko malalaman kung aling visa ang pag-aaplayan?
Sagot:Maraming uri ng visa na nakabatay sa layunin ng iyong pagbisita. Mayroong dalawang pangunahing kategorya, ang “mga immigrant visa" (ibig sabihin ay ang K-1 Fiance Visa) at ang “mga non-immigrant visa" (B-2 Tourist Visa o H-1B Work Visa). Maaaring ibigay ang ilang non-immigrant visa para sa napakaiksing panahon sa Estados Unidos (ibig sabihin ay ang C-1 Transit Visa,) o para sa ilang taon (ibig sabihin ay ang H-1 Work Visa). Kung hindi ka sigurado kung anong kategorya ng visa ang naaangkop sa iyo, pakikontak kami o paki-download ang gabay sa aplikasyon para sa USA visa para sa higit pang impormasyon.

Tanong:Nag-expire na ang pasaporte ko ngunit balido pa rin ang US visa. Paano ko maililipat iyon? оформлять?
Sagot: Hindi mo maililipat iyon. Bumiyahe ka lang gamit ang iyong bagong pasaporte at ang iyong luma/nag-expire na pasaporte na may balidong visa. Ipakita ang parehong pasaporte sa iyong pagpasok sa Estados Unidos. Huwag pakialaman o subukang tanggalin ang visa mula sa iyong nag-expire na pasaporte, dahil magiging imbalido ito.

Tanong: Maaari ba akong magkaroon ng higit sa isang visa sa isang panahon?
Sagot: Oo, posible iyon. Ikaw ay, halimbawa, maaaring maging isang estudyante sa Estados Unidos gamit ang F-1 visa ngunit mayroong ding B-2 tourist visa. Ang mahalaga ay linawin sa opisyal ng imigrasyon kapag papasok sa US kung anong layunin ng iyong pagbisita at ang katumbas na visa.

Tanong: Mayroon akong mga pasaporteng inisyu mula sa iba’t ibang bansa. Kailangan ko bang mag-aplay para sa hiwalay na visa para sa bawat pasaporte?
Sagot: Hindi. Piliin mo lang ang pasaporteng nais mong gamitin sa pagbisita sa Estados Unidos at kumuha ng visa para sa pasaporteng iyon lamang.

Tanong: Mayroon akong mga pasaporteng inisyu mula sa iba’t ibang bansa. Kailangan ko bang mag-aplay para sa hiwalay na visa para sa bawat pasaporte?
Sagot: Hindi. Piliin mo lang ang pasaporteng nais mong gamitin sa pagbisita sa Estados Unidos at kumuha ng visa para sa pasaporteng iyon lamang.