United States Visa Applications
Nag-aalok kami ng libreng pagtatasa para sa VISA upang tulungan ang mga bumibiyahe patungong USA na pumili kung karapat-dapat silang pumasok sa USA sa ilalim ng Programang Waiver ng VISA o kung kailangan nilang mag-aplay para magkaroon ng VISA.Ang website ay pinatatakbo ng isang pribadong kompanyang hindi kaanib ng gobyerno ng Estados Unidos. Hindi kami nagbibigay ng mga ESTA visa o VISA.

Pangkalahatang-ideya tungkol sa programang Visitor Visa ng Estados Unidos


Karaniwan ay kailangan mo ng visa kung isa kang dayuhang mamamayan at kailangan mong bumisita sa Estados Unidos. Kung pansamantala ka lang bibisita, kukuha ka dapat ng nonimmigrant visa. Kung nais mong manirahan nang permanente sa U.S. kakailanganin mo ng immigrant visa.
Ang visitor visa ay isang nonimmigrant visa para sa mga bumibiyaheng nais pumunta sa U.S. nang pansamantala para sa mga layuning pangnegosyo (a B-1 visa), bilang mga turista para sa mga kahalintulad na layunin (a B-2 visa), o pareho (B-1/B-2).

Ang mga sumusunod na halimbawa ay nagpapakita ng mga uri ng aktibidad na pinahihintulutan ng mga visitor visa:

 • Mga B-1 Business Visa:
 • Mga negosasyon para sa kontrata,
 • Mga konsultasyon para sa negosyo,
 • Pagbabayad ng estate,
 • Mga kumperensya at kumbensyon na pang-propesyonal, pangnegosyo, pang-edukasyon, o siyentipiko.

Mga B-2 Tourist/Visit Visa

 • Pamamahinga/bakasyon,
 • Pangkalahatang turismo,
 • Pagbisita sa mga kaibigan o kamag-anak,
 • Medikal na pagpapagamot,
 • Amateur (hindi bayad) na paglahok sa isang pang-atleta, musikal, o kahalintulad na kaganapan o paligsahan,
 • Mga klaseng panlibangan na maiksi, walang kredito, at walang degree,
 • Mga kaganapang panlipunan/serbisyo/pangkapatirang organisasyon.

Hindi Pinahihintulutan


Ang mga sumusunod na halimbawa ay nagpapakita ng mga aktibidad na hindi pinahihintulutan ng mga visitor visa; nangangailangan ang mga ito ng ibang uri ng visa:

 • Permanenteng paninirahan sa U.S.,
 • Pagtatrabaho sa U.S.,
 • Pag-aaral (maliban sa maiiksing klaseng panlibangan),
 • Anumang propesyonal o bayad na pagtatanghal sa harap ng nagbabayad na tagapakinig,
 • Pag-uulat, pamamahayag, o iba pang trabaho para sa dayuhang midya,
 • Pagdating ng mga miyembro ng mga tripulante ng barko o aircraft.