United States Visa Applications
Nag-aalok kami ng libreng pagtatasa para sa VISA upang tulungan ang mga bumibiyahe patungong USA na pumili kung karapat-dapat silang pumasok sa USA sa ilalim ng Programang Waiver ng VISA o kung kailangan nilang mag-aplay para magkaroon ng VISA.Ang website ay pinatatakbo ng isang pribadong kompanyang hindi kaanib ng gobyerno ng Estados Unidos. Hindi kami nagbibigay ng mga ESTA visa o VISA.

Ang Aplikasyon para sa USA Visa ay kinabibilangan ng:

  • Mga detalyadong tagubilin sa kung paanong kukumpletuhin ang mga form sa aplikasyon
  • Impormasyon hinggil sa pagiging karapat-dapat sa USA visa
  • Impormasyon hinggil sa visa para sa mga layuning pangturismo, pangnegosyo at medikal
  • Paano maghahanda para sa panayam para sa visa sa Embahada o Konsulado ng U.S.
  • Listahan ng mga pinakakaraniwang katanungan sa panayam para sa visa
  • Paano pahahabain ang iyong pamamalagi sa Estados Unidos matapos mong makarating
  • Paano papalitan ang iyong katayuan sa Estados Unidos matapos mong makarating
  • Impormasyon hinggil sa Waiver ng Visa kabilang ang mga kwalipikadong bansa

Maaaring tumagal ang proseso ng aplikasyon para sa USA visa nang ilang linggo o buwan, depende kung gaano ka kabilis makakakuha ng appointment sa Embahada o Konsulado ng U.S. Inirerekomenda na simulan mo ang proseso sa pinakamaaagang maaari. Maaari kang mag-aplay para sa USA visa kahit wala ka pang planong pumunta sa Estados Unidos sa nalalapit na hinaharap. Hindi mo kailangang magbigay ng mga partikular na petsa ng pagbiyahe kapag mag-aaplay para sa USA Visa. Ang mga visa ng Estados Unidos ay karaniwang balido mula 1 hanggang 10 taon.

IMPORMASYON SA USA VISA

Kwalipikasyon para sa Tourist Visa ng Estados Unidos

Ang mga dayuhang bisita na pumapasok sa Estados Unidos para sa mga layuning pangturismo o paglilibang ay, sa pangkalahatan, maaaring mag-aplay para sa B-2 Tourist Visa. Ang tourist visa na ito ay kinakailangan para sa mga bisitang ang bansang tinitirhan o pinagmulan ay hindi pa lumalahok sa Programang Waiver ng Visa, ngunit ang mga bisitang mula sa mga bansang kalahok sa Programang Waiver ng Visa ay kailangan pa ring magkaroon ng balidong B-2 Tourist Visa para sa mga pagbisita sa Estados Unidos na tatagal nang higit 90 araw, o kung balak nilang baguhin ang kanilang katayuan tungo sa iba pang non-immigrant visa o permanenteng paninirahan (ang Green Card) sa panahon ng kanilang pamamalagi sa Estados Unidos.

Visa para sa Medikal na Paggagamot

Available rin ang B-2 Visa para sa mga indibidwal na papasok sa Estados Unidos para sa malinaw na layuning pagtanggap ng medikal na paggagamot. Bagama’t ang proseso ng aplikasyon ay kahalintulad ng para sa mga layuning pangturismo o paglilibang, kakailanganin ng karagdagang dokumentasyon upang itatag ang mga batayang medikal ng pagbiyahe at ang kwalipikasyon ng aplikante para sa visa. Binabalangkas ng Gabay sa Aplikasyon para sa B-2 Tourist Visa ang kinakailangang dokumentasyon para sa medical visa at ang proseso ng aplikasyon.

Haba ng Pamamalagi

Ang maksimum na haba ng pamamalagi para sa mga mayroong B-2 Tourist Visa ay anim na buwan, at ang visa ng madalas na bumibisita ay ibinibigay para sa buong anim na buwang panahon. Gayunman, ang mga opisyal ng imigrasyon sa mga lugar na pasukan ng Estados Unidos ay mayroong buong kapangyarihang pagpasyahan ang mapapahintulutang haba ng pamamalagi para sa bawat bisita batay sa bawat kaso. Maaaring pagbigyan ang mga bisita ng mas maiksing pamamalagi ng isang opisyal sa imigrasyon sa panahon ng kanyang pagpasok sa Estados Unidos. Sa ganitong kaso, gayunpaman, may karapatan ang bisita na humiling ng pagpapahaba sa kaniyang pamamalagi.

Mga Pagbabago sa Katayuan gamit ang Visitor Visa

Matapos pumasok sa Estados Unidos gamit ang isang B-2 Visa, kwalipikado ang mga bisitang mag-aplay para sa mga pagbabago sa kanilang katayuan tungo sa iba pang naaangkop na visa, iyon man ay temporary worker visa, student visa, o Green Card, kung kwalipikado. Available lamang ang kakayahang baguhin ang katayuan sa Estados Unidos para sa mga bisitang pumapasok gamit ang B-2 Tourist Visa, at hindi pinahihintulutan sa ilalim ng Programang Waiver ng Visa.